تحقیق در مورد بتن آسفالتي گرم

تحقیق در مورد بتن آسفالتي گرم

تحقیق در مورد بتن آسفالتي گرم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

 

 

بتن آسفالتي گرم

اين نوع مصالح كه مرغوبترين نوع آسفالت محسوب مي شود از يك استخوان بندي مصالح سنگي خوب دانه بندي شده با حداقل فضاي خالي كه قير سطح دانه ها را اندود كرده و آنها را بيديگر چسبانده است تشكيل مي شود. بتن آسفالتي در كارخانه آسفالت پزي كه ممكن است ثابت يا سيار باشد ساخته شده و سپس به حل مصرف حمل مي شود. براي ساختن بتن آسفالتي مصالح سنگي دانه بندي شده و همچنين قير بين 130 تا 170 درجه سانتي گراد حرارت داده شده و با يكديگر بخوبي مخلوط مي شوند تا لعاب نازكي از قير سطح تمام دانه ها را اندود نمايد. آسفالت تهيه شده در حالي كه هنوز گرم است با كاميونهاي مخصوص به محل مصرف حمل شده و بصورت گرم و با استفاده از ماشينهاي پخش آسفالت در سطح آماده شده راه پخش و با غلتك زدن متراكم مي شود (حدود 120 درجه سانتي گراد).

مصالح سنگي

مصالح سنگي بتن آسفالتي گرم شامل مصالح سنگي درشت، مصالح سنگي ريز و گرد سنگ (قير) است. اين مصالح را از جهت سهولت تهيه و انبار كردن و براي آنكه دانه بندي مصالح در اثر جابجا كردن مصالح بهم نخورد بطور جداگانه در سيلوهاي مجزا انبار مي‌كنند.

مصالح سنگي درشت به مصالحي اطلاق مي شود كه بر روي الك شماره 8 (الك شماره 10 در بعضي آئين نامه ها) باقي مي ماند. اين مصالح بايد از سنگ يا شن شكسته و يا از مخلوط آند و تهيه شده و بايد تميز و سخت و بادوام باشد. براي تعيين ميزان شكستگي، تميزي، سختي و دوام مصالح بترتيب از آزمايشات تعيين درصد شكستگي هم ارز ماسه، سايش لوس‌آنجلس و دوام بطوريكه شرح آنها در بند 6-2 گذشت استفاده مي شود.

مصالح سنگي ريز به مصالحي اطلاق مي شود كه از الك شماره 8 عبور مي كنند. اين مصالح بايد از شكستن سنگ و يا شن و يا از ماسه طبيعي و يا از مخلوط آنها تهيه شده و بايد تميز و سخت و بادوام باشد.

فيلر به مصالحي اطلاق مي شود كه از الك شماره 200 عبور مي كند و بايد عاري از مواد رسي و آلي باشد. در مواردي كه فيلر حاصل از شكستن سنگ و شن براي تأمين مقدار فيلر مورد نياز بتن آسفالتي كافي نبوده و يا فيلر حاصل مرغوب نباشد مي توان از گردسنگ آهكي، آهك شكفته و يا سيمان پرتلند براي اين منظور استفاده كرد. دانه بندي فيلر طبق آئين نامه سازمان برنامه و آئين نامه BCEOM و آئين نامه‌هاي ASTM و انستيتو آسفالت در جدول 6-4 داده شده است.

مهمترين نقش فيلر در بتن آسفالتي افزايش عمر روسازي و ازدياد مقاومت آن در برابر تأثير آب است. علاوه بر اينها استفاده از فيلر در بتن آسفالتي سبب ازدياد قدرت باربري، كاهش تغيير شكل نسبي، افزايش مقاومت در برابر ضربه، افزايش مقاومت برشي و فشاري، افزايش كند رواني و كاهش شكنندگي آن مي شود. بايد توجه داشت كه با وجود اين محسنات مصرف مقدار زياد فيلر در بتن آسفالتي سبب كاهش تخلخل، افزايش مقاومت در برابر تراكم و كاهش استقامت (بعلت كاهش اصطكاك داخلي) مصالح مي شود.

پس از آنكه مصالح سنگي درشت، مصالح سنگي ريز و فيلر لازم براي ساختن بتن آسفالتي تهيه و در سيلوهاي مربوطه كه به سيلوهاي مصالح سردا موسوم است انبار شد از اين مصالح نمونه برداري شده و دانه بندي آنها تعيين مي شود. سپس با در دست داشتن دانه بندي اين مصالح و حدود منحني هاي دانه بندي مطلوب نسبت هاي لازم از هر يك از اين مصالح تعيين مي شود تا با اختلاط آنها منحني دانه بندي مطلوب بدست آيد. حدود منحني هاي دانه بندي مطلوب براي مصالح سنگي بتن آسفالتي تابعي از نوع لايه آسفالتي، ضخامت لايه، اندازه درشت ترين دانه و آئين نامه فني مورد استفاده است. حدود دانه‌بندي‌هاي مطلوب بتن آسفالتي در جداول 6-5 و 6-6 و 6-7 داده شده است كه بترتيب طبق آئين نامه سازمان برنامه، آئين نامه BCEOM و آئين نامه انستيتو آسفالت است. دانه بندي هاي داده شده در جدول 6-5 و دانه بندي هاي گروه IV در جدول 6-7 ، مناسب براي بتن آسفالتي رويه و آستر هستند. دانه بنديهاي گروه III در جدول 6-7  داراي قسمت درشت دانه بندي «ب» در جدول 6-5 (دانه بندي IV-B جدول 6-7) در ايران به دانه بندي توپكا مشهور بوده و قشر رويه بتن‌ آسفالتي بر اساس آن ساخته مي شود.

بايد توجه داشت كه دانه بندي هاي پيشنهاد شده توسط آئين نامه‌هاي فني كلاً جنبه راهنما داشته و اگر در منطقه اي استفاده از دانه‌بندي هائي بغير از آنچه كه اين‌ آئين نامه ها مشخص كرده اند نتيجه خوبي داده باشد مي توان از اينگونه مصالح براي ساختن بتن آسفالتي استفاده نمود.

 

قير

قيري كه براي ساختن بتن آسفالتي گرم بكار مي رود از نوع قير خالص با درجه نفوذ 50-40 ، 70-60 ، 100-85 و 150-120 است كه درجه نفوذ مناسب بايد بر اساس شرايط جوي منطقه و ميزان آمد و شد وسائل نقليه سنگين انتخاب شود (بخش پنجم). قبل از مصرف قير انتخاب شده بايد بر روي آن آزمايشاتي كه در بند 5-4-1 بخش پنجم شرح آن گذشت انجام شود تا اطمينان حاصل گردد كه مشخصات فني آن منطبق بر مشخصات فني مطلوب است.

مقدار قير بتن آسفالتي گرم تابع خصوصيات و دانه بندي مصالح سنگي انتخابي بوده و مقدار آن با انجام آزمايش استقامت بدست مي‌آيد. آزمايش استقامت داراي انواع مختلف است كه متداول ترين آن در ايران آزمايش استقامت مارشال مي باشد. قيري كه در ساختن بتن آسفالتي بكار مي رود بعلت اندود كردن دانه هاي مصالح سنگي و چسباندن آنها بيكديگر سبب مي شود كه استقامت بتن آسفالتي افزايش يابد. افزايش استقامت بتن آسفالتي با افزايش نسبت درصد قير مصرفي، تا رسيدن استقامت به يك مقدار حداكثر ادامه يافته و پس از آن با افزايش مقدار قير، از استقامت بتن آسفالتي بشدت كاسته مي‌شود.

علت اين امر افزايش ضخامت اندود قيري دور دانه هاي مصالح سنگي است كه سبب مي شود كه از زاويه اصطكاك داخلي مصالح سنگي بتن آسفالتي كاسته شده و همچنين دانه هاي مصالح سنگي از اتكاء بر يكديگر خارج شوند


خرید آنلاین